شورلت شول کوپه ۱۹۷۰

کمپانی سازنده:ویللی

چنس:فلز

مقیاس:۱٫۱۸

سری اول جعبه ابی قدیمی