چورولت کوروت ماکو شارک ۱۹۶۱

سازنده:اتوارت

مقیاس ۱/۱۸

جنس :فلز

رنگ: ابی

کد محصول:۱۴